U (Buku Ende)


Uli Do Tingki Na Hohom (Buku Ende No. 815, Buku Logu No. 815)

Uli Na I Diborngin Na Badia (Buku Ende No. 616, Buku Logu No. 616)

Uli Na I Huriami (Buku Ende No. 657, Buku Logu No. 657)

Uli Ni Tingki I (Buku Ende No. 839, Buku Logu No. 839)

Unang Ho Sai Di Na Holom (Buku Ende No. 404, Buku Logu No. 268)

Unang Holsoan (Buku Ende No. 775, Buku Logu No. 775) Lanjutkan membaca U (Buku Ende)

T (Buku Ende)


Taendehon Las Ni Roha (Buku Ende No. 587, Buku Logu No. 587)

Taiti Gogo Ihut Tu Ho (Buku Ende No. 101, Buku Logu No. 27)

Tandai Ma Au (Buku Ende No. 171, Buku Logu No. 49)

Tanganku Na Metmet (Buku Ende No. 550 Logu No. 379)

Tangihon Anggukanggukon (Buku Ende No. 161, Buku Logu No. 133)

Tapuji ma Tuhanta Dibaen (Buku Ende No. 310, Logu No. 12) Lanjutkan membaca T (Buku Ende)

S (Buku Ende)


Sabam Ma Ho (Buku Ende No. 746, Buku Logu No. 746)

Sada Goar Na Umuli (Buku Ende No. 453, Buku Logu No. 30)

Sada Huta Na Mansai Uli (Buku Ende No. 837, Buku Logu No. 837)

Sada Langka Parholangan (Buku Ende No. 676, Buku Logu No. 676)

Sada Nama Sangkap (Buku Ende No. 76, Buku Logu No. 199) Lanjutkan membaca S (Buku Ende)

P (Buku Ende)


Paboa Tu Dakdanak I (Buku Ende No. 800, Buku Logu No. 800)

Padan Na Uli (Buku Ende No. 766, Buku Logu No. 766)

Padiri Rohamuna (Buku Ende No. 43, Buku Logu No. 154)

Pahehe Au On (Buku Ende No. 685, Buku Logu No. 685)

Paian Ma Di Hami (Buku Ende No. 118, Buku Logu No. 6)

Pangan Ma Roti On (Buku Ende No. 702, Buku Logu No. 702)

Pangido Hamu Ma (Buku Ende No. 813, Buku Logu No. 813)

Pangke Ma Tingkim (Buku Ende No. 820, Buku Logu No. 820)

Pangke Tingkim Saonari (Buku Ende No. 802, Buku Logu No. 802)

Pangkulingi Ahu Ale Tuhanhi (Buku Ende No. 828, Buku Logu No. 828)

Panotnoti Ma Silang (Buku Ende No. 407 Logu No. 271)

Parangan Pardisurgo (Buku Ende No. 571, Buku Logu No. 571)

Pararat ma baritaMi (Buku Ende No. 142, Buku Logu No. 206)

Parhahamaranggion (Buku Ende No. 656, Buku Logu No. 656)

Parohon Harajaonmi (Buku Ende No. 130, Buku Logu No. 212)

Parripe ni Tuhanta (Buku Ende No. 41, Buku Logu No. 153)

Parrohai Ma Au Tuhan (Buku Ende No. 668, Buku Logu No. 668)

Partangisan Do Hape (Buku Ende No. 520, Buku Logu No. 357)

Paruak Ma Harbangan I (Buku Ende No. 38, Buku Logu No. 189)

Pasahat Ma Sudena (Buku Ende No. 279, Buku Logu No. 160)

Pasangap Ma (Buku Ende No. 610, Buku Logu No. 610)

Pasu Pasu Hami (Buku Ende No. 36, Buku Logu No. 4)

Pasu-pasu Hami O Tuhan (Buku Ende No. 792, Buku Logu No. 792)

Pasupasu lehononMu (Buku Ende No. 465, Buku Logu No. 311)

Pasupasum Tongosonmu (Buku Ende No. 463, Buku Logu No. 312)

Patik Na Imbaru (Buku Ende No. 829, Buku Logu No. 829)

Patimbul Be Ma Sangap (Buku Ende No. 111, Buku Logu No. 129)

Patimbul Ma Huaso Ni Goar Ni Jesus I (1) – (Buku Ende No. 637a, Buku Logu No. 637a)

Patimbul Ma Huaso Ni Goar Ni Jesus I (2) – (Buku Ende No. 637b, Buku Logu No. 637b)

Patimbul Tuhan I (Buku Ende No. 638, Buku Logu No. 638)

Pauba Roham (Buku Ende No. 678, Buku Logu No. 678)

Peak Tuhanta Di Panggagatan (Buku Ende No. 611, Buku Logu No. 611)

Pelehon Hapistaran (Buku Ende No. 803, Buku Logu No. 803)

Pesta Paska Hatuaon (Buku Ende No. 93, Buku Logu No. 94)

Piga Ma Torop Ni Bintang (Buku Ende No. 780, Logu No. 780)

Pintu Na Sasada (Buku Ende No. 832, Buku Logu No. 832)

Portibi Torus Binolus (Buku Ende No. 429, Buku Logu No. 289)

Pos Ma Ho Rohangku (Buku Ende No. 289, Buku Logu No. 220)

Pos Ma Roham (Buku Ende No. 793, Buku Logu No. 793)

Pos Rohangku Di Tuhanku (Buku Ende No. 403, Buku Logu No. 402)

Puji (Buku Ende No. 572, Buku Logu No. 572)

Puji Hamu Jahowa Tutu (Buku Ende No. 14, Buku Logu No. 57)

Puji Hamu Ma Asi Ni Roha (Buku Ende No. 7, Buku Logu No. 43)

Puji Hamu Sai Pasangap (Buku Ende No. 554, Buku Logu No. 417)

Puji Jahowa Ale Tondingku (Buku Ende No. 3, Buku Logu No. 137)

Puji Jahowa Na Sangap (Buku Ende No. 6, Buku Logu No. 56)

Puji Jesus Sipalua (Buku Ende No. 573, Buku Logu No. 573)

Puji Ma Debata (Buku Ende No. 574, Buku Logu No. 574)

Puji Ma Debata Na Songkal (Buku Ende No. 575, Buku Logu No. 575)

Puji Ma Debatanta (Buku Ende No. 576, Buku Logu No. 576)

Puji Ma Na Manaluhon (Buku Ende No. 92, Buku Logu No. 178)

Puji o jolma ma bona ni hangoluanmu (Buku Ende No. 312, Buku Logu No. 56)

Puji Tuhan Debata (Buku Ende No. 577, Buku Logu No. 577)

Puji Tuhan Diholongna (Buku Ende No. 578, Buku Logu No. 578)

Puji Tuhan Haleluya (Buku Ende No. 579, Buku Logu No. 579)